Bepalingen en voorwaarden / Privacybeleid

Algemene verkoopvoorwaarden

Bijgewerkt op 23 juni 2022

Gelieve kennis te nemen van onze verkoopvoorwaarden alvorens een aankoop te doen op onze website.

Deze voorwaarden regelen de verkoop van partituren die als downloadbare bestanden worden aangeboden op de website www.hdsb.eu door de vennootschap:

HDSB Music Publishing, 27 De Neckstraat, 1081 Koekelberg, België

Tel +32 497 498 609, [email protected]

HDSB Music Publishing is een handelsnaam. De vennootschap is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0734.657.808 (Frederic Matagne Freelancer BV).

De klant erkent op het moment van de bestelling kennis genomen te hebben van de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De bestelling houdt in dat de klant volledig en zonder voorbehoud instemt met deze algemene verkoopvoorwaarden.

Deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door HDSB Music Publishing, onder voorbehoud van hun publicatie op de website www.hdsb.eu. Alleen de Franstalige versie geldt als referentie, ook al zijn er vertaalde versies beschikbaar op de website.

Partituren voor download

Elke aangekochte partituur kan onmiddellijk na de aankoop rechtstreeks worden gedownload op de website, alsook via een per e-mail toegestuurde link. Ze kan zonder bijzondere beperking worden gedownload (de klant kan ze bijvoorbeeld opnieuw downloaden in geval van verlies van het bestand).  HDSB Music Publishing behoudt zich evenwel het recht voor het aantal downloads te controleren om onrechtmatig gebruik te verhinderen. HDSB Music Publishing wijst elke aansprakelijkheid af in geval van fouten in het e-mailadres dat door de klant bij de aankoop wordt opgegeven. Een fout in het e-mailadres kan op eenvoudig verzoek via de website worden rechtgezet.

Betaling

De betaling gebeurt onmiddellijk bij de aankoop via een op de website www.hdsb.eu beschikbare betaalmethode.

De klant heeft geen recht van herroeping (levering van digitale inhoud, niet geleverd op materiële drager).

Privégebruik van de gedownloade partituren

De aankoop van partituren die worden kunnen gedownload op de website www.hdsb.eu staat gelijk aan een exclusieve en niet-overdraagbare licentie. Het is verboden de partituren te kopiëren, te fotokopiëren of digitaal over te dragen, ongeacht het formaat, voor commerciële doeleinden of voor enig ander doel. HDSB Music Publishing zal de aangekochte partituren markeren met de bedoeling te waken over dit privégebruik.

Beveiliging en vertrouwelijkheid

Wij besteden bijzondere aandacht aan de beveiliging van onze website. HDSB Music Publishing bewaart geen bankgegevens. De transacties verlopen rechtstreeks via onze partners via plug-ins die op onze website www.hdsb.eu geïnstalleerd zijn.

HDSB Music Publishing stelt ook alles in het werk om uw persoonsgegeven te beschermen. Alleen de volgende gegevens worden bewaard:

 • Online aankopen
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Facturatieadres (straat en huisnummer, postcode, gemeente, land)
  • Aankoophistoriek (aankoopdatums, aangekochte titels, betaalmethode)
 • Contactformulier
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Type contact: muzikant, componist, boekhandel, andere
  • Berichtenhistoriek (datums, uren en inhoud van de berichten op het contactformulier)
 • Newsletter
  • Naam en voornaam
  • E-mailadres
  • Taalkeuze

U beschikt over het recht van toegang, rechtzetting en verzet met betrekking tot de u betreffende gegevens.

Aansprakelijkheidslimieten

De informatie in onze catalogus en op de productfiches kan ondanks onze beste zorg, typefouten of opmaakfouten bevatten. Indien u bepaalde fouten opmerkt, dan waarderen wij het dat u ons daarop wijst zodat wij de nodige verbeteringen kunnen aanbrengen.

Wij besteden bijzondere aandacht aan de kwaliteit van de partituren die wij uitgeven. HDSB Music Publishing kan echter geen korting of terugbetaling toestaan in geval van typografische of muzikale fouten in de aangekochte partituren. Indien u een fout zou opmerken, waarderen wij het dat u ons dit meldt. Wij verbinden ons ertoe deze fout zo snel mogelijk recht te zetten, maar zijn daarbij niet gehouden aan de vervanging van de aangekochte partituur door een gecorrigeerde versie.

Auteursrecht

De website www.hdsb.eu respecteert het auteursrecht. Alle op de website voorgestelde werken vallen onder het auteursrecht. Behoudens uitdrukkelijke toelating is het gebruik van de werken voor andere doeleinden dan de individuele raadpleging verboden.

Wettelijke vermeldingen

De teksten en afbeeldingen op de website www.hdsb.eu zijn eigendom van HDSB Music Publishing. Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van de inhoud is verboden. De afbeeldingen en uittreksels van de partituren zijn eigendom van de rechthebbenden van de werken. De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving betreffende het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Elke weergave, reproductie, wijziging of commercieel gebruik zouden een inbreuk op het auteursrecht vormen.

Geschillenbeslechting

Europees platform voor onlinegeschillenbeslechting:

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumer-rights-and-complaints/resolve-your-consumer-complaint_nl

Consumentenombudsdienst (België)

https://consumentenombudsdienst.be/nl

Europees centrum voor de Consument:

www.eccbelgie.be

In geval van geschillenbeslechting via gerechtelijke weg zijn alleen de Brusselse rechtbanken bevoegd.

Gegevensbescherming

Bijgewerkt op 23 juni 2022

De onderhavige verklaring inzake gegevensbescherming legt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR of AVG) uit welke informatie wij verzamelen, hoe wij de gegevens gebruiken en over welke beslissingsmogelijkheden u beschikt als bezoeker van onze website.

Behoudens anders toegelicht hieronder, is het verstrekken van uw persoonsgegevens niet vereist door een wet of overeenkomst, noch noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. U bent niet verplicht deze gegevens te verstrekken. Het niet-meedelen van gegevens heeft geen gevolg.  

Met ‘persoonsgegevens’ wordt bedoeld iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Naam van de verantwoordelijke

HDSB Music Publishing, 27 De Neckstraat, 1081 Koekelberg, België

E-mail: [email protected], website www.hdsb.eu

Functionaris voor gegevensbescherming

Matagne Frédéric, 27 De Neckstraat, 1081 Koekelberg, België

E-mail: [email protected], website www.hdsb.eu

Automatische opslag van de gegevens

Telkens wanneer u onze website raadpleegt maakt uw webbrowser gebruiksgegevens over aan ons of aan onze leverancier van informaticadiensten. Deze gegevens worden opgeslagen in logbestanden op de server. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijvoorbeeld de naam van de geraadpleegde pagina, de datum en het uur van het bezoek, het IP-adres, de hoeveelheid overgemaakte gegevens en de aanvragende leverancier. De verwerking gebeurt op grond van art. 6 lid 1 onder f van de wet inzake gegevensbescherming, in ons gerechtvaardigd belang om de goede werking van onze website te garanderen en ons aanbod te verbeteren.

Als u ons op eigen initiatief per e-mail contacteert, dan verzamelen wij uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht) enkel voor zover u die ons verstrekt. De verwerking van de gegevens is bedoeld om uw contactaanvraag te behandelen en te beantwoorden.

Indien het contact bedoeld is om precontractuele maatregelen te treffen (bijvoorbeeld advies in geval van aankoopinteresse, voorbereiding van offertes) of indien het gaat om een reeds aangegane overeenkomst tussen u en ons, is deze gegevensverwerking gebaseerd op art. 6 lid 1 onder b van de wet inzake gegevensbescherming.

Als er om andere redenen contact wordt opgenomen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 onder f van de wet inzake gegevensbescherming, in ons uitvoerig gerechtvaardigd belang om uw aanvraag te verwerken en te beantwoorden. In dit geval hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens  die u betreffen op grond van art. 6 lid 1 onder f van de wet inzake gegevensbescherming om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie.

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijnen, behalve wanneer u instemde met bijkomende verwerking en gebruik.

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te geven.

Online aankopen

Wanneer u een online aankoop uitvoert, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om uw aankoop uit te voeren en te verwerken en om te antwoorden op uw aanvragen. Het verstrekken van gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het feit dat geen gegevens worden verstrekt, houdt in dat geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 onder b van de wet inzake gegevensbescherming en is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Uw gegevens worden bijvoorbeeld overgemaakt aan de betaaldienstverleners en informaticadienstverleners die overeenstemmen met uw keuzes. In elk geval zullen wij de wettelijke vereisten strikt naleven. Deze overdracht van gegevens wordt tot een minimum beperkt.

Newsletter

Wanneer u zich registreert om onze Newsletter te ontvangen, dan verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Naam, voornaam
 • E-mailadres

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van de Newsletter.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die worden opgeslagen in uw webbrowser. Bepaalde functies van onze website kunnen niet aangeboden worden zonder het gebruik van cookies. Ze zijn bijvoorbeeld noodzakelijk om de browser te herkennen nadat er van pagina wordt gewisseld, bijvoorbeeld wanneer een artikel in het aankoopmandje wordt geplaatst.

Naast technische noodzakelijke cookies gebruiken we ook cookies waarmee we het navigatiegedrag van gebruikers kunnen analyseren. Met die gegevens kunnen we de kwaliteit van onze website, de inhoud ervan en ons aanbod in het algemeen verbeteren. Bij het begin van zijn bezoek aan onze website wordt de bezoeker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context gevraagd.

De juridische grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is art. 6 lid 1 onder a van de wet inzake gegevensbescherming indien de gebruiker hiermee ingestemd heeft.

Cookies worden bewaard op de computer van de gebruiker en door deze computer doorgestuurd naar onze website. Als gebruiker hebt u totale controle over het gebruik van cookies. Als u de parameters van uw webbrowser wijzigt, kunt u het doorsturen van cookies uitschakelen of beperken. De reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies van onze website uitgeschakeld zijn, is het mogelijk dat bepaalde functies van de website niet volledig kunnen worden gebruikt.

Informaticadienstenpartners

Wij maken gebruik van de volgende informaticadiensten. Voor elke leverancier vindt u een link naar hun gebruiksvoorwaarden in verband met de wet inzake gegevensbescherming (GDPR).

Opslagduur

Na de volledige uitvoering van de overeenkomst worden de gegevens bewaard rekening houdend met de door de wet vastgelegde bewaartermijnen, met name inzake fiscaal recht, handelsrecht, auteursrecht en publicatierecht. Na afloop van de periode worden ze gewist, behalve wanneer u instemde met bijkomende verwerking en gebruik.

Rechten van de betrokken persoon

Als aan de wettelijke voorwaarden voldaan is, geniet u de volgende rechten uit hoofde van art. 15 tot 20 van de wet inzake gegevensbescherming: recht op informatie, rechtzetting, schrapping, beperking van de verwerking en overdracht van gegevens.

Overeenkomstig art. 21 onder 1 van de wet inzake gegevensbescherming hebt u bovendien het recht u te verzetten tegen de verwerking op grond van art. 6 lid 1 onder f van de wet inzake gegevensbescherming, alsook tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden.

Recht van verhaal bij de toezichthoudende autoriteit

Op grond van art. 77 van de wet inzake gegevensbescherming hebt u het recht klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van oordeel bent dat uw persoonsgegevens op een onwettige manier worden verwerkt.

Recht van verzet

Hoewel de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang overeenkomstig art. 6 lid 1 onder f van de wet inzake gegevensbescherming, hebt u het recht u te allen tijde te verzetten tegen deze verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, met uitwerking voor de toekomst.

Ingevolge een verzet wordt de verwerking van de betreffende gegevens stopgezet, behalve indien wij kunnen aantonen dat gerechtvaardigde en belangrijke redenen voor de verwerking voorrang krijgen op uw belangen, rechten en vrijheden of als de verwerking dient om wettelijke rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Als persoonsgegeven worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden is het mogelijk zich te allen tijde tegen deze verwerking te verzetten door ons hiervan in kennis te stellen. Eenmaal u dat gedaan hebt, zullen wij de betreffende gegevens niet langer gebruiken voor direct-marketingdoeleinden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief